วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ความหมาย
        วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  (Kinesiology) หมายถึง การนำเอาความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และกลศาสตร์มาใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเพื่อปรับปรุงให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์การศึกษา
        1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
        2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในขอบข่ายเนื้อหาของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
        3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญและ ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
        4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้
        5. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวเพื่อการปรับปรุงการเล่นกีฬา

ประโยชน์ทางการศึกษา
        1.เพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสูงอายุ
        2.เพื่อศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดุกและข้อต่อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว
        3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหว
        4.เพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไขลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหวสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ
        5.เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดดเป็นต้น
        6.เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนเช่น การเล่นกีฬา

ประโยชน์ในด้านต่างๆ
        1.ด้านพลศึกษา (Physical education) มุ่งเน้นให้บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างตำแหน่งยืดเกาะและหน้าการทำงานของ
กล้ามเนื้อ
        2.ด้านการกีฬา (Sports) มุ่งให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสามารถวิเคราะห์กลไกลการเคลื่อนไหวของ ร่างกายได้ และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
         3.ด้านกายภาพบำบัด (Physical therapy) มุ่งนำความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อ เพื่อนำไปใช้บำบัดรักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ
         4.ด้านอาชีวอนามัย (Occupational therapy) จุดมุ่งหมายเพื่อในไปใช้ประกอบการเคลื่อนไหวในแต่ละสาขาอาชีพของตนให้ถูกหลักในการเคลื่อนไหว เช่น ท่าทางในการนั่งทำงาน
         5.ด้านการแพทย์ (Medical) มุ่งศึกษาระบบโครงร่างและการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาล  ศัลกรรมผ่าตัดในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ในร่างกาย 

 สรุป วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของมนุษย์โดยนำหลักทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา กลศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยามาช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หรือ kinesiology (กรวี บุญชัย, 2540:2) มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าชีวกลศาสตร์ หรือ biomechanics มาก คำว่า biomechanics มาจากภาษาอังกฤษสองคำรวมกัน คือ bio มาจาก biology หมายถึง เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิต และ mechanics หมายถึง กลศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ ซึ่งวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้แรงโดยอาศัยหลักด้านกลศาสตร์ สรุปได้ว่าชีวกลศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างหรือกายวิภาคและหน้าที่การทำงานของสิ่งมีชีวิตหรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการใช้หลักกลศาสตร์ในการศึกษาการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น